Najtańsze namioty reklamowe w Polsce
Projekt i wizualizacja 3D gratis
Realizacja w 7 dni!

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 

1.Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez PLINTH Adam Adamowicz z siedzibą w Wrocławiu, za pośrednictwem sklepu internetowego namiotowo.com.pl / plinth.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez PLINTH Adam Adamowicz z siedzibą w Wrocławiu usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.

§ 1 Definicje 

1.Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

2.Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu. 

3.Dostawca – oznacza firmę kurierską, z którą współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów. 

4.Hasło – oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym. 

5.Klient – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży. 

6.Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 

7.Konto Klienta – oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta Klienta. 

8.Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 

9.Regulamin – oznacza niniejszy regulamin. 

10.Rejestracja – oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego. 

11.Sprzedawca – oznacza PLINTH Adam Adamowicz z siedzibą w Wrocławiu (54-620), ul. Baranowicka 4, NIP: 8943109602, ; e-mail: kontakt@plinth.pl, będącą jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego. 

12.Strona Internetowa Sklepu – oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie namiotowo.com.pl 

13.Towar – oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży. 

14.Trwały nośnik – oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywan